• 10 کد کاربردی عبارت های با قاعده (regular expressions)

1- فقط حروف و اعداد همراه با فاصله

/^[a-zA-Z0-9 ]*$/

2- فقط حروف

/^[a-zA-Z]*$/

3- فقط حروف کوچک

/^([a-z])*$/

4- تاریخ به صورت (ماه/روز/سال)

/^((0?[1-9]|1[012])[- /.](0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](19|20)?[0-9]{2})*$/

توجه نمایید تاریخ بر اساس سال میلادی می باشد و از 1900 تا 2099 را شامل می شود.


5- تاریخ به صورت (روز/ماه/سال)

#^((19|20)?[0-9]{2}[- /.](0?[1-9]|1[012])[- /.](0?[1-9]|[12][0-9]|3[01]))*$#

6- فقط عدد

/^[0-9]*$/

7- فرمت صحیح آدرس ایمیل

/^([a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4})*$/

8- فرمت صحیح IP

/^((?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?))*$/

9- چک کردن قوی بودن پسورد

/^(?=^.{6,}$)((?=.*[A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z]))^.*$/

10- چک کردن آدرس سایت

/^(((http|https|ftp):\/\/)?([[a-zA-Z0-9]\-\.])+(\.)([[a-zA-Z0-9]]){2,4}([[a-zA-Z0-9]\/+=%&_\.~?\-]*))*$/

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳,۰۴,۱۵
بازدید: 13717
این مطلب را به اشتراک بگذارید cloob  twitter  stumbleupon  linkedin  Facebook